Total attendance at Jade Buddha world tour to date:
 (as at 20 February 2017)
1 1 1 6 3 1 1 1
Video Gallery
   
Jade Buddha Festival opening celebrations in Siedelsbrunn, Germany
5' với hành trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới
   
Jade Buddha on West Australian TV
Hành Trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Tại Việt Nam
Jade Buddha on Saigon TV News Part 1 of 2
Jade Buddha on Saigon TV News Part 2 of 2

The making of the Jade Buddha statue, 2006-2008
Blessing the Jade Buddha statue in Thailand, January 2009

Hành Trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Tại Chùa Phật Tích

Chia Tay với Phật Ngọc tại Việt Nam
Tóm Lược Lễ Khai Mạc Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới - Như Lai Thiền Tự San Diego California USA
 
Tóm Lược 3 ngày Lễ Hội và Bế Mạc Cung Tiển Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới - Chùa Xá Lợi - Frederick Maryland USA
Nhóm Thông Tín Viên SBTN Chính Trị - Xã Hội tại Oregon (USA) phỏng vấn ông Ian Green
 


Go to top